Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Oświadczenie w sprawie dostępności  strony internetowej Centrum Informacji Turystycznej w Bochni.

Dane teleadresowe jednostki:

Miejski Dom Kultury

Centrum Informacji Turystycznej w Bochni

ul. Oracka 4

32-700 Bochnia

tel.784 303 179

e-mail. it.bochnia@msit.malopolska.pl

https://cit.bochnia.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie

Przy tworzeniu strony www.    zastosowaliśmy poziom AA, aby z serwisu mogło swobodnie korzystać jak najwięcej użytkowników, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami.

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • podkreślenie odnośników
 • zmiana na czytelną czcionkę
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Miejskiego Domu Kultury w Bochni.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Dąbrowska – Marmol
e-mail: it.bochnia@msit.malopolska.pl
telefon: 784 303 179

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Przestrzenie komunikacyjne budynku CIT są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma –korytarze na jednym poziomie).
 2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń UWAGA – drzwi nie są automatycznie otwierane.
 3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy -pracownicy CIT.
 4. Zapewnienie miejsc parkingowych – budynek CIT zlokalizowany jest na terenie parku miejskiego, przy ul. Orackiej na ogólnodostępnym parkingu wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome).
 5. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie CIT obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne.
 6. Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – na terenie CIT nie ma takich możliwości, zapewniony jest jednak dostęp do pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.
 7. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
Skip to content