Rodo

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH – MDK  BOCHNIA WZGLĘDEM PODMIOTU DANYCH (KLAUZULA INFORMACYJNA)

Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO).

Wobec powyższego informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Bochni dalej jako (MDK Bochnia) – reprezentowany przez Dyrektor Annę Kocot-Maciuszek można się z skontaktować telefonicznie: (14) 611-69-35, e-mail: mdk@bochnia.pl lub listownie: Miejski Dom Kultury w Bochni, ul. Regis 1, 32-700 Bochnia

2. Miejski Dom Kultury w Bochni wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: mdk@bochnia.pl  lub listownie: Miejski Dom Kultury w Bochni, ul. Regis 1, 32-700 Bochnia

3. Państwa dane osobowe podane w ramach poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio do MDK Bochnia będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w sytuacjach gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora–tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b), c) i f) RODO.

4. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu marketingu usług własnych MDK Bochnia, organizowania kampanii promocyjnych i innych akcji marketingowych oraz prowadzenia analiz jakości świadczonych usług w celu poprawy funkcjonalności tych usług – tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane – bez podania danych osobowych nie będzie możliwe realizowanie tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne.

6. Posiadają Państwo prawo do:
1) Dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
4) Przenoszenia danych,
5) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
6) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego
7) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym. Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub poprzez kontakt z MDK Bochnia.

7. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane w bazie do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe, których podanie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wskazany w tych przepisach.

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W MIEJSKIM DOMU KULTURY W BOCHNI

1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania Państwa danych osobowych – zgodnie z którą MDK Bochnia przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zgodny z prawem (legalny) – na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Zasada ograniczenia celem przetwarzania Państwa danych osobowych – zgodnie z którą MDK Bochnia przetwarza Państwa dane osobowe tylko w ściśle określonych celach, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z Umowy oraz w przypadku procesów rekrutacji.
3. Zasada minimalizacji pobierania od Państwa danych osobowych – zgodnie z którą MDK Bochnia pobiera od Państwa tylko tyle danych ile jest niezbędne, aby świadczyć Państwu swoje usługi.
4. Zasada prawidłowości pobieranych od Państwa danych osobowych – zgodnie z którą MDK Bochnia przetwarza Państwa dane w sposób prawidłowy i w razie potrzeby je uaktualnia, niezwłocznie usuwa lub dokonuje ich sprostowania.
5. Zasada ograniczenia przechowywania Państwa danych osobowych – zgodnie z którą MDK Bochnia przechowuje Państwa dane w formie umożliwiającej identyfikację Państwa danych osobowych przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te zostały pierwotnie od Państwa pozyskane.
6. Zasada integralności i poufności przetwarzania Państwa danych osobowych – zgodnie z którą MDK Bochnia przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem ich przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
7. Zasada rozliczalności przetwarzania Państwa danych osobowych – zgodnie z którą MDK Bochnia jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich ww. zasad ochrony Państwa danych osobowych i musi być w stanie
wykazać ich przestrzeganie w swojej codziennej pracy.
8. Zasada pseudonimizacji i szyfrowania Państwa danych osobowych – zgodnie z którą MDK Bochnia uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst, cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia prawa lub wolności Państwa danych osobowych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
9. Zasada niezwłocznego reagowania na incydenty fizyczne i techniczne związane z Państwa danymi osobowymi – zgodnie z którą MDK Bochnia niezwłocznie zgłasza wszelkie incydenty związane z danymi osobowymi właściwemu organowi nadzorczemu ochrony danych osobowych oraz utrzymuje zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego jak również regularnie testuje, mierzy i ocenia skuteczność wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych.
10. Zasada przetwarzania przez pracowników MDK Bochnia Państwa danych osobowych wyłącznie na polecenie administratora danych (MDK Bochnia) – zgodnie z którą każdy pracownik działający z upoważnienia MDK Bochnia, który ma dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na polecenie MDK Bochnia, stosownie do nadanego w tym zakresie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia do przetwarzania danych osobowych w systemach teleinformatycznych.

Skip to content